Privacy-Statement

Bedrijf ConsultOne, gevestigd aan Dreefkant 13, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens:
http://www.consultone.nl 
Dreefkant 13 
+31 6 11 257319 

Frank Bos is de Functionaris Gegevensbescherming van ConsultOne. Hij is te bereiken via info[at]consultone[dot]nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ConsultOne verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•    Voor- en achternaam
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]consultone[dot]nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

ConsultOne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•    Het afhandelen van uw betaling
•    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•    Om goederen en diensten bij u af te leveren.


Geautomatiseerde besluitvorming
ConsultOne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ConsultOne) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ConsultOne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

ConsultOne bewaart de persoonsgegevens, zoals aangeven op pagina 1, zolang er een verbintenis is tussen de betreffende persoon en ConsultOne

Delen van persoonsgegevens met derden
ConsultOne verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ConsultOne gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ConsultOne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[at]consultone[dot]nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ConsultOne wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ConsultOne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden de gegevens in encrypted vorm opgeslagen in de database. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info[at]consultone[dot]nl
 

Technisch applicatiebeheer ondersteuning

 • Autoriteit Consumenten & Markten

  ConsultOne ondersteunt de afdeling applicatiebeheer na implementatie van DOX. Dox bestaat uit Decos JOIN, iWriter en Kofax. In samenwerking met de afdeling worden er nieuwe versies geïmplementeerd, hierbij ondersteun ik de gebruikers en onderzoek ik de nieuwe functionaliteiten.

 • Gemeente Amsterdam

  Voor de Gemeente Amsterdam ondersteunt ConsultOne de afdeling Applicatiebeheer. Hier houden we ons met name bezig met het omzetten van bestaande applicaties naar de Decos JOIN omgeving. ConsultOne voert hierbij de technische migratie uit met het maken van conversie software.

Samenwerking Leveranciers voor StUFSuite koppelingen

 • Roxit

  Realisatie van StUFZKN koppelingen tussen JOIN en SquitXO

 • Centric

  Bijvoorbeeld de realisatie van StUFZKN, StUFBG koppelingen tussen respectievelijk JOIN en GWS4All en JOIN DDS(makelaar)

 • Centric

  Bijvoorbeeld de realisatie van StUFZKN, StUFBG koppelingen tussen respectievelijk JOIN en samenlevingszaken en JOIN met Makelaar